Morgendagens fritids- og kulturliv

I 2010 blev Høje-Taastrup Kommune kåret som Årets Idrætskommune. Prisen tilfaldt bl.a. kommunen for den målrettede brug af idræt til fremme af integration og aktiv livsstil i kommunen. En indsats som ikke kunne være blevet gennemført uden foreningslivets store indsats.

Det faldt også i god jord hos dommerne, at Høje-Taastrup Kommune i dialog med foreningslivet har formuleret en idræts- og bevægelsespolitik, som tilskynder borgerne til at bevæge sig mere i dagligdagen. Dommerne lagde ligeledes vægt på kommunens indsats for at rekruttere frivillige blandt de tosprogede borgere. En indsats der tager afsæt i, at alle skal tage ansvar for deres børns fritidsliv.

Det frivillige arbejde
I disse år er der et meget stort fokus på frivillige og det arbejde, som gøres frivilligt. I Høje-Taastrup kan vi glæde os over at have mere end 100 idrætsforeninger, der alle gør en indsats og en forskel i livet for både vores børn og unge. Høje-Taastrup Kommune er nemlig en rigtig foreningskommune med en bred vifte af tilbud og aktiviteter til vores borgere. Foreningerne er drevet af frivillige ildsjæle, og vi skal fortsat arbejde for, at det bliver nemmere og mere anerkendt at gøre en frivillig indsats.

Vi konservative ønsker fortsat at støtte det frivillige arbejde, som finder sted i bl.a. idrætsforeningerne og hos spejderne, og som vinder indpas på de sociale områder. Kommunen bør fortsat yde 100 % lokaletilskud til dette arbejde suppleret med aktivitetsbestemte tilskud. Vi ønsker ligeledes fortsat at støtte forskellige ferieaktiviteter, som udbydes af foreningerne. Senest er konceptet ”Aktiv Sommer” blevet udvidet, så der nu også er aktiviteter i efterårsferien. Et initiativ, som de frivillige i foreningerne løfter, og som giver vores børn og unge endnu en mulighed for at snuse til, og måske blive aktive i, en af kommunens spændende foreningsaktiviteter.

Vi vil værdsætte frivillige ledere og ildsjæle. De gør en stor indsats for vores foreningsliv. Vi har i de seneste år holdt en årlig fest, som har sat fokus på, hvor vigtigt det er at værdsætte det frivillige initiativ. Vi er store tilhængere af arrangementer som dette, og vi vil fortsat have fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at værdsætte det frivillige initiativ.

Vi arbejder målrettet for at gøre det nemmere at være frivillig i Høje-Taastrup Kommune. Borgere, som ønsker at gøre en frivillig indsats i vores foreningsliv, må ikke blive demotiverede af bureaukratiske mure. Foreningsdanmark er noget ganske særligt, og vi kalder ofte stolt Høje-Taastrup Kommune for ”Foreningernes by”. Den titel vil vi fortsat gerne kunne bryste os af. Det er imidlertid kun muligt i kraft af de frivillige. Derfor skal vi respektere, anerkende og afbureaukratisere det frivillige arbejde. Vi vil blandt andet arbejde for, at der gøres op med de overflødige arbejdspladsvurderinger af frivillige foreninger, og vi vil altid være lydhøre overfor de frivillige, hvis de har andre idéer til, hvordan vi kan gøre det lettere og mere attraktivt at gøre en frivillig indsats.

Idræt
Vi har meget stort fokus på, at borgerne i Høje-Taastrup Kommune har en aktiv hverdag. Specielt fokuserer vi på at skabe nogle rammer, som opfordrer til, at vores børn og unge vokser op i en kommune, som sætter motion, bevægelse og foreningslivet højt på dagordenen. Vi har udarbejdet en Idræts- og Bevægelsespolitik, som sætter fokus på, hvordan vi kan få mere idræt og bevægelse ind i vores borgeres hverdag.

Vi anerkender samtidig, at mange af vores borgere har en hektisk hverdag, hvor det kan være svært at få foreningsaktiviteter til at passe ind. Derfor skal der også være plads til den uorganiserede idræt. Vi har fået etableret flere motionsruter rundt omkring i kommunen, som indbyder til uorganiserede aktiviteter. Denne udvikling vil vi fortsætte med.

I forhold til integration spiller bl.a. kommunens idrætsforeninger en stor rolle. Vi vil arbejde for en endnu større aktiv deltagelse af indvandrere i idrætslivet, da det kan hjælpe til integrationen i det danske samfund. Fritidspasset har vist sig at være et godt redskab i denne sammenhæng. Mange børn med indvandrerbaggrund eller med baggrund i en ressourcesvag familie er på denne måde blevet introduceret til idræt og har valgt at blive i foreningen efter, at støtten fra fritidspasordningen er ophørt. Børnene er på denne måde meget fint blevet integreret i idrætsforeningerne.

Der er dog stadig nogle familier, hvor det at skulle betale et dyrt kontingent i en idrætsforening udgør en barriere for, at børnene kan få lov til at være medlem af en idrætsforening. Det er et område, som vi fortsat vil have meget fokus på i den kommende valgperiode. Vi vil arbejde for at nedbryde de barrierer, der forhindrer, at de mest ressourcesvage familier får mulighed for at deltage i kommunens rige foreningsliv. Dette vil vi fortsat søge at imødekomme med fritidspasset, og vi vil arbejde for bedre integration og samarbejde mellem vores institutioner, skoler og foreningsliv.

Vi vil også fortsat støtte senioridrætten, da denne form for aktivitet vil medvirke til at forbedre ældre menneskers livskvalitet og bevare deres mobilitet. De penge, der bruges på at støtte ældreidrætten, er med stor sandsynlighed sparet andre steder på det kommunale budget!

Eliteidræt
Byrådet vedtog i februar 2009 en eliteidrætspolitik for Høje-Taastrup Kommune. Eliteidrætten i Høje-Taastrup Kommune omfatter de sportsfolk inden for individuelle og holdidrætsgrene, som deltager i internationale mesterskaber eller på det absolut højeste nationale plan inden for den givne sports konkurrencestruktur i Danmarks Idrætsforbunds regi. Eliteidræt kan på fornem vis fungere som lokomotiv for breddeidrætten. For os konservative hænger eliten og bredden sammen, og de er lige afhængige af hinanden. Vi støtter derfor fortsat aktivt op om kommunens eliteidrætspolitik, og vi vil fortsat være med til at afsætte penge til eliteidrætten.

Samarbejde mellem foreningsliv, skoler og institutioner
Der har længe været ønsker fra både foreningslivet og kommunens institutioner om mulighed for at samarbejde på tværs af det frivillige og kommunale. Det har dog været svært at finde de rigtige løsninger, som tilgodeser begge grupper.

Vi vil rigtig gerne imødekomme disse ønsker, og derfor har vi arbejdet for at finde nogle muligheder for samarbejder på tværs. Vi har nu 12 institutioner, som er blevet idrætscertificeret i samarbejde med Dansk Idrætsforbund. Her er medarbejderne blevet uddannet i at tænke idræt og bevægelse ind i hverdagen. Sådanne tiltag skal vi arbejde videre med.

Vi ønsker generelt mere idræt og bevægelse på skoleskemaet, men vi konservative har også taget initiativ til, at vi i kommunen skal have etableret mindst én idrætsprofilskole. Vi ved, at børn og unge med en aktiv hverdag har bedre indlæringsevner, når de er i skole. Derfor vil vi gerne prøve at få etableret minimum én idrætsprofilskole, hvor bevægelse og sund livsstil tænkes ind i det samlede skoleskema. Når sådanne tiltag skal i gang, så er det altafgørende, at der er et lokalt engagement bag. Det skal derfor være den enkelte skole og skolebestyrelse, som ønsker at blive idrætsprofilskole, og det lokale foreningsliv skal ligeledes inddrages i processen og tilbuddet.

Anlægsinvesteringer
Vi er tilhængere af, at der i takt med den økonomiske formåen investeres i nye idrætsanlæg. Men det bør ske på en måde, således at der over tid er en sammenhæng mellem antallet af idrætsudøvere inden for de enkelte sportsgrene og de investeringer, der foretages til fordel for de enkelte sportsgrene. Det er vigtigt, at der er en geografisk balance i de anlægsinvesteringer, som vi foretager i kommunen. Der skal være gode idrætsfacilitetstilbud, uanset om man bor i den vestlige eller østlige del af kommunen. Vi er glade for, at vi nu også i den vestlige del af kommunen har fået anlagt en kunstgræsbane, så udendørsaktiviteterne også i denne del af kommunen kan udvides.

I januar 2013 besluttede byrådet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle komme med en række anbefalinger til, hvordan vi i Høje-Taastrup Kommune bør udvikle vores idrætsfaciliteter. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Idrættens Samråd, Center for Ejendomme og Intern Service, Institutions- og Skolecenteret samt Fritids- og Kulturcentret. Arbejdsgruppen fik til opgave at tage udgangspunkt i den idrætsfacilitetsanalyse, som blev udarbejdet for Høje-Taastrup Kommune i 2011. Arbejdsgruppen anbefalede blandt andet en udbygning af Taastrup Svømmehal og etablering af en facilitet til springgymnastik. Man anbefalede også en forbedring af analyseværktøjerne til brug for planlægning af fremtidige faciliteter på idrætsområdet.

Det er i vores alles interesse, at vi skaber nogle rammer, som opfordrer og motiverer vores borgere til et aktivt liv. Både på svømme- og gymnastikområdet har vi nogle meget aktive og ambitiøse foreninger, som er inde i en positiv udvikling med stigende medlemstal og et højt aktivitetsniveau. Begrænsningerne i de nuværende faciliteter har imidlertid giver foreningerne en række udfordringer. Vi vil gerne støtte den gode udvikling, og derfor er der behov for, at vi som kommune også ser på, hvordan vi kan udvikle os på facilitetsområdet.

På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger besluttede vi at indstille, at der skal udarbejdes forslag og budget på 1) udbygning af svømmehallen i Taastrup, 2) anlæg af en facilitet for springgymnastik i forbindelse med Hedehusene Idrætscenter samt 3) renovering af Rønnevangsbadet. I Hedehusene er NærHeden under udvikling, og der vil i fremtiden komme et behov for yderligere idrætsfaciliteter i området. Derfor undersøges mulighederne for, at der kan etableres faciliteter for springgymnastik i forbindelse med Hedehusene Idrætscenter.

En bred vifte af kulturtilbud
Med en ny kulturpolitik har vi gjort det klart, at vi har stort fokus på at udvikle og prioritere kulturen i Høje-Taastrup Kommune. Vi har mange etablerede kultur- og kunstforeninger, som gør et stort stykke arbejde for, at kulturen hele tiden udvikles i Høje-Taastrup Kommune. Dem skal vi fortsat støtte op om.

Vi er tilhængere af en bred vifte af kulturtilbud i kommunen. Vi synes, det er spændende, når det eksempelvis spænder fra mindre opsætninger på amatørscenen til store professionelle opsætninger i amfiteatret i Hedeland. Vi arbejder fortsat på, at amfiteatret bør bruges meget mere og til mange flere slags arrangementer.

I dag har vores flotte Taastrup Teater fået en mere folkelig profil, og vi ser frem til flere opsætninger og aktiviteter på det. Teatrets flotte rammer vil blive fyldt op med kultur af forskellig slags, til glæde for alle. Det kunne være til en bred vifte af arrangementer som musik, kulturelle arrangementer, multikulturelle arrangementer m.m. Vi vil også meget gerne støtte kulturelle aktiviteter som f.eks. Callisto Festivalen og Kul’touren, som er drevet af frivillige kræfter.