Morgendagens dagtilbud

En fremtidssikret institutionsstruktur
Langt hovedparten af vores daginstitutioner er bygget i 1970’erne, hvor man ønskede relativt små vuggestuer og børnehaver, der typisk blev opført i tæt forbindelse med hinanden. Næsten alle vores dagtilbud er i dag integrerede institutioner med såvel vuggestue- som børnehavebørn, men det aldersopdelte miljø er naturligvis bevaret.

I de seneste fire år har det været nødvendigt at gennemføre store besparelser på det kommunale budget, men den konservative byrådsgruppe har fulgt det overordnede princip, at ”frontpersonalet” (i dette tilfælde pædagoger og medhjælpere) så vidt muligt skulle friholdes for besparelser.

Vi har derfor primært hentet besparelserne hjem ved at reducere i ledelseslaget på vores dagtilbud. Vi har bl.a. halveret antallet af områdelederstillinger fra 8 til 4 i indeværende periode. Vi har også i flere tilfælde organisatorisk sammenlagt to naboinstitutioner til én større enhed, hvilket også har medført en reduktion i antallet af lederstillinger.

Ud fra de givne økonomiske præmisser har vi med andre ord gennemført en markant modernisering og forenkling af ledelseslaget. Målet har været at undgå de store nedskæringer på ”frontpersonalet”, som er gennemført i mange andre kommuner.

Med den nuværende organisation har vi sikret, at alle administrative opgaver løses af områdelederne, hvorimod de pædagogiske ledelsesopgaver løses på den enkelte daginstitution. Denne struktur ønsker vi at fastholde, fordi en nedlæggelse af områdelederfunktionen vil belaste institutionslederne med administrativt arbejde. På institutionen skal lederen nemlig have maksimalt fokus på at sikre det udviklende pædagogiske miljø.

Velfungerende og udviklende dagtilbud
Daginstitutionerne spiller en meget vigtig rolle i de fleste børnefamiliers dagligdag. Uden velfungerende dagtilbud med fornuftige åbningstider kan familier med små børn ikke få hverdagen til at hænge sammen.

På trods af de aktuelle økonomiske udfordringer vil der ikke under konservativ ledelse af vores kommune blive reduceret i institutionernes åbningstider. Når arbejdsmarkedet kræver stadig større fleksibilitet af medarbejderne, så nytter det ikke noget, at der (som set i andre kommuner) reduceres i daginstitutionernes åbningstid.

Når økonomien tillader det, vil vi arbejde for at reducere antallet af lukkedage. Lukkedage skaber selvsagt problemer for erhvervsaktive forældre, og de er kun indført, fordi alternativet (en generelt reduceret åbningstid) var til endnu større ulempe for forældrene.

Omdrejningspunktet for vores holdninger til dagtilbuddene er, at vi skal tage udgangspunkt i børnefamiliernes behov, og helt grundlæggende har børnefamilierne selvfølgelig et behov for, at de med sikkerhed kan få deres børn passet efter endt barsel. Derfor skal pasningsgarantien videreføres i den nuværende form.

Liberaliseringen af lukkeloven har medført, at stadig flere butiksansatte jævnligt skal på arbejde på søndage og helligdage samt langt ud på aftenen på hverdagene. Vi vil derfor undersøge muligheden for mere fleksible åbningstider i enkelte daginstitutioner.

Økonomisk tryghed er også vigtigt for børnefamilierne. Derfor vil vi arbejde for en rolig udvikling af taksterne. Målsætningen er, at de følger den almindelige løn- og prisfremskrivning. Den frivillige madordning i vores børnehaver vil fortsat være pålagt en reel brugerbetaling.

Lokale løsninger er ofte de bedste
I forrige valgperiode indførte vi ”aftalestyring” i Høje-Taastrup Kommune. Det er en fornuftig måde at styre institutioner på, for det giver udstrakte frihedsgrader. Det giver mulighed for at overføre penge mellem løn og drift, og det giver en delvis mulighed for at overføre penge mellem budgetår.

Vi tror meget på dette styringsprincip, og vi vil derfor holde fast i det. Det giver mulighed for at finde gode lokale løsninger, og det betyder mange gange, at pengene strækker længere.

Som en følge af den nye struktur med områdeledelse er den afgørende forældreindflydelse nu placeret i områdebestyrelserne. Med kun fire områdebestyrelser er det indlysende, at der kan være store forskelle på de udfordringer og udviklingsønsker, de enkelte institutioner inden for området ønsker at fokusere på.

På de enkelte institutioner er der fortsat helt lokale forældrebestyrelser, men deres beslutningskompetencer er relativt begrænsede. Da vi ønsker at skabe optimale rammer for et højt forældreengagement, vil vi undersøge mulighederne for at tildele de lokale forældrebestyrelserne en større beslutningskompetence.

Der kunne være i forbindelse med økonomiske prioriteringer, personalesammensætningen, ændringer af indre og ydre lokalerammer samt afholdelse af aktiviteter i institutionen uden for normal åbningstid. Vi vil derfor igangsætte et forsøg med større beslutningskompetence for udvalgte daginstitutioner i den kommende valgperiode.

Sundhed og bevægelse
Det er ikke kun på vores skoler, at vi skal fokusere på sundhed og bevægelse. Det er nødvendigt at gøre en tidlig indsats, så vores børn ikke bliver overvægtige. Mangel på motionsvaner og dermed fare for overvægt grundlægges nemlig ofte, mens børnene er helt små. Derfor vil vi sætte øget fokus på sundhed og bevægelse i daginstitutionerne. Samtidig giver mere bevægelse også børn og unge en bedre koncentrationsevne resten af dagen. En sund og aktiv livsstil fra start giver gladere børn.

Et vigtigt element i denne indsats er rådgivning af forældrene. Vi vil derfor sørge for, at institutionerne har mulighed for at trække på en diætist, så man kan tilbyde forældre til overvægtige børn målrettet vejledning.

Tryghed, sociale kompetencer, læring og efteruddannelse
Morgendagens dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune skal være af særdeles høj kvalitet. Vi skal som forældre være helt sikre på, at børnenes trivsel og tryghed har første prioritet. Engagerede og dedikerede pædagoger og medhjælpere er forudsætningen for børnenes trivsel og udvikling. En løbende kompetenceudvikling og efteruddannelse af personalet skal derfor have høj prioritet.

Det er vigtigt, at vi prioriterer efteruddannelsen af vores personale. Efteruddannelse kan organiseres på mange måder. Det kan foregå ved, at personalet sendes på eksterne kurser, men efteruddannelserne kan lige så godt og effektivt gennemføres ved, at vi organiserer dem som interne kurser i Høje-Taastrup Kommune.

Denne løsning er netop valgt i forbindelse med det store efteruddannelsesprogram for hele personalet på 0-18-årsområdet, som er igangsat i efteråret 2013. I dette program handler det om at give alle den samme analyse- og refleksionsmodel, som kan understøtte lærer/pædagogteamet i at fastlægge en pædagogisk praksis på tværs af faggrupperne. SP-modellen (Systemanalyse og Pædagogik), som programmet hedder, er et eksempel på, at vi er i gang med at skabe langt større sammenhæng mellem dagtilbud, skole, SFO og klub.

Vi har i Høje-Taastrup Kommune stor succes med at få næsten alle børn til at gå i børnehave, og det giver fantastisk god mulighed for at udvikle børnenes sociale kompetencer og dermed gøre dem skoleparate. For at sikre et aldersvarende dansk sprog inden skolestart er det ekstra vigtigt, at børn med anden etnisk baggrund end dansk går i børnehave. Takket være en meget målrettet satsning på dette, er det lykkedes at 97-98 % af alle børn med anden etnisk baggrund end dansk går i børnehave.

Den nyeste forskning har også påvist, at børns læringsparathed og faglige udviklingspotentiale grundlægges i en meget tidlig alder. Børnehavebørn er videbegærlige, og derfor er det i høj grad relevant, at ønsket om læring stimuleres. Børnehavebørn skal naturligvis ikke undervises som i skolen, men der er mange muligheder for at kombinere leg med læring. Som uddannelseskommune skal vi derfor fremover have endnu større fokus på, at vores dagtilbud påtager sig disse nye spændende opgaver.

Det er en vigtig målsætning i ”Morgendagens Børne- og Ungeliv” (kommunens nye børne- og ungepolitik), at overgangen fra daginstitution til skole sikres bedst muligt. Samarbejdet mellem dagtilbud, skole og SFO skal derfor udbygges både på formelle og uformelle platforme i den kommende tid.

Klimarenovering af vores daginstitutioner
Som nævnt tidligere er langt hovedparten af vores institutioner opført i 1970’erne. Der er derfor i de seneste år igangsat et større projekt med klimarenovering af de mange bygninger. Den konservative byrådsgruppe har prioriteret denne renovering særdeles højt, og vi satser på, at vi i den kommende valgperiode får gennemført renoveringer af alle vores daginstitutioner.

Vi sikrer på denne måde børnene og personalet et langt bedre indeklima, hvor træk og kulde i dag er et stort problem i nogle af vores institutioner. Derudover opnår vi en markant reduktion af energiforbruget med denne renoveringsplan, hvilket vi også har forpligtet os til som en af landets første klimakommuner.